Algemene ledenvergadering

Hallo leden van T.V. de Ren,

In verband met enkele mutaties in het bestuur en geplande investeringen in 2022 is de algemene ledenvergadering in 2022 vervroegd. Gezien de coronamaatregelen die dan nog van kracht zullen zijn wordt deze vergadering online gehouden.

De ledenvergadering 2021 heeft plaats gevonden middels een mail waarin alle relevante zaken zijn opgenomen. Hier zijn vanuit de leden geen reacties op gekomen en er zijn hiervan geen notulen opgemaakt.

Datum: woensdag 12 januari 2022
Tijd: 20:00
Locatie: online, via Microsoft Teams (meld je aan om een link te ontvangen)
Aanmelden: https://tv-de-ren.nl/aanmelden-ledenvergadering/

De agenda voor deze ledenvergadering luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Korte terugblik op het afgelopen jaar
 3. Financieel verslag, verslag kascommissie
 4. Verkiezing kascommissie
 5. Junioren/senioren
 6. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Jet van Vlokhoven, Els van der Heijden en Albert-Jan van Hoof
  • Het bestuur stelt Mharaia Megens voor de bestuursfunctie Kantine voor
  • Het bestuur stelt Lynn Pieschel voor de bestuursfunctie Penningmeester voor
  • De bestuursfunctie Senioren/Technische Commissie is vacant
  • De bestuursfunctie PR/Sponsoring is vacant
  • De bestuursfunctie Voorzitter is nog steeds vacant
  • Alle, in een bestuursfunctie geïnteresseerde leden, kunnen zich tot 3 dagen voor de ledenvergadering, schriftelijk kandidaat stellen bij de secretaris Peter Bouwmans. De namen worden bekend gemaakt op onze site.
 7. Public Relations
 8. Logistiek/kantine/huldiging jubilarissen
 9. Accommodatie
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van T.V. de Ren,
Peter Bouwmans

Nieuws categoriën

Senioren
Junioren
T.v. de Ren
Toernooien

Komend evenement:

Interne winter avond competitie