Inleiding

Dit is het Privacystatement van tennisvereniging TV de Ren uit Lierop (hierna te noemen: “TV de Ren”), houder van de website:
www.tv-de-ren.nl.

TV de Ren is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar website van groot belang is voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten. TV de Ren hecht er grote waarde aan dat de persoonlijke informatie die de gebruiker van de website aan haar verschaft vertrouwelijk, behoorlijk en zorgvuldig wordt behandeld, verwerkt, beheerd en beveiligd. TV de Ren houdt zich hierbij aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Door zijn persoonsgegevens achter te laten op de website van TV de Ren, wordt de gebruiker geacht akkoord te gaan met de verwerking daarvan overeenkomstig dit Privacystatement.

Verwerking persoonsgegevens

In het kader van haar dienstverlening, wanneer u als bezoeker van de website informatie aanvraagt, een vraag stelt, een opmerking of suggestie plaatst of anderszins contact heeft met TV de Ren, raakt TV de Ren bekend met uw (persoons)gegevens, waaronder: voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en/of (mobiel) telefoonnummer.

Ook door middel van de door ons gebruikte cookies verkrijgt TV de Ren (mogelijk) bepaalde persoonsgegevens. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door TV de Ren bekijkt u onze cookiestatement.

TV de Ren verwerkt de door haar verkregen persoonsgegevens met het doel waartoe deze zijn verkregen, te weten om een verzoek om informatie te verwerken, of te reageren op een vraag, opmerking of suggestie. Daarnaast gebruikt TV de Ren de persoonsgegevens om haar dienstverlening te verbeteren en om u op de hoogte te houden van haar activiteiten. Hierbij tracht TV de Ren rekening te houden met uw voorkeuren.

Indien u niet (langer) informatie van TV de Ren wilt ontvangen of persoonlijk beeldmateriaal (verkregen tijdens clubactiviteiten) wilt laten verwijderen van de website, dan kunt u dit te allen tijde aangeven, door een brief te sturen naar TV de Ren, Schuttersstraat 21, 5715 BH Lierop, dan wel een e-mailbericht aan info@tv-de-ren.nl.

TV de Ren verstrekt de door haar verkregen persoonsgegevens enkel en alleen aan derden als zij dit ter uitvoering en verbetering van haar dienstverlening en de overeenkomsten noodzakelijk acht. Deze partijen wordt verboden om de persoonsgegevens voor eigen doeleinden aan te wenden. Ten aanzien van de persoonsgegevens die TV de Ren (mogelijk) verkrijgt door middel van Google (Universal) Analytics geldt dat Google deze bewerkt en eveneens voor eigen doeleinden mag gebruiken, waarbij Google zich heeft gecommitteerd aan vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. U vindt hierover meer informatie in ons cookiebeleid.

Rechten van de gebruiker

Indien u zich wil verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, deze gegevens wilt inzien, afschermen, aanvullen, of corrigeren, kan daartoe contact worden opgenomen met TV de Ren. Op uw verzoek zullen de persoonsgegevens worden verwijderd. Voormelde rechten op verzet, inzage, afscherming, aanvulling, correctie, of verwijdering kunnen online (via info@tv-de-ren.nl) worden uitgeoefend en aanvragen dienaangaande worden onverwijld door TV de Ren in behandeling genomen.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard, in een vorm die het mogelijk maakt om u te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor omschreven doeleinden, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt.

Beveiliging

TV de Ren spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen in het ledenadministratie systeem van de KNLTB.

Aansprakelijkheid

TV de Ren aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, die verband houdt met de behandeling, verwerking, het beheer, de beveiliging van de persoonsgegevens, waaronder de aantasting, foutieve bewerking, verdwijning of openbaarmaking daarvan.

Verwijzingen naar andere websites

Op de website van TV de Ren kunt u links naar andere websites aantreffen. TV de Ren kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop deze organisaties omgaan met uw persoonsgegevens. Wij raden u om die reden nadrukkelijk aan om ook het privacy statement van deze websites te raadplegen. TV de Ren aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die (mede) ontstaat door de verwerking, het beheer en/of beveiliging in verband met die andere websites.

Wijzigingen

TV de Ren behoudt zicht het recht voor om aanpassingen c.q. wijzigingen aan te brengen in het Privacystatement. Elke aanpassing c.q. wijziging zal door TV de Ren op haar website worden gepubliceerd. Controleert u daarom regelmatig het Privacystatement van TV de Ren.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van TV de Ren, dan kunt u deze aan ons stellen via info@tv-de-ren.nl, dan wel schriftelijk bij TV de Ren, Schuttersstraat 21, 5715 BH Lierop.

Het huidige Privacystatement is laatstelijk bijgewerkt op 24 mei 2018.